Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT thay thế Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2018

Ngày đăng tin: 01-08-2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 12/6/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 421/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Tờ trình số 512/TTr-MTĐT ngày 31 tháng 7 năm 2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2018;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 01/8/2019,

Ngày 01 tháng 8 năm 2019, Hội đồng quản trị có Nghị quyết số 09/NQ-HĐQT ban hành thay thế Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 12 tháng 7 năm 2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018. Theo đó, Hội đồng quản trị  việc chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

- Mã cổ phiếu: DNE.

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Tỷ lệ thanh toán: 11%/cổ phiếu (Tương ứng mỗi cổ phiếu nhận được 1.100 đồng).

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: Ngày 21/8/2019.

- Thời gian nhận cổ tức: Bắt đầu từ ngày 20/9/2019.

Các bản tin khác :