Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Ngày đăng tin: 16-01-2020
Ngày 16 tháng 01 năm 2020,  Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng có Công văn số 46/MTĐT-TCHC gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, đồng thời công bố thông tin về  danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn.
Chi tiết đính kèm.

Các bản tin khác :