Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 (Kèm Biên bản Kiểm phiếu)

Ngày đăng tin: 25-06-2020

 

Ngày 25/06/2020, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Công ty kính gửi Quý cổ đông toàn văn Nghị quyết và Biên bản Đại hội.

Dowload: Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Download: Biên Bản Kiếm Phiếu.

Các bản tin khác :