Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) và Biên bản kiểm phiếu

Ngày đăng tin: 05-02-2021
Ngày 05/02/2021, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 (Thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) và Biên bản kiểm phiếu.

Công ty kính gửi Quý cổ đông toàn văn Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu đính kèm.

Các bản tin khác :