Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn

Ngày đăng tin: 20-07-2020
Ngày 20 tháng 07 năm 2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có Công văn số 507/MTĐT-TCHC công bố thông tin danh sách Cổ đông Nhà nước, Cổ đông lớn.

Các bản tin khác :