Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 (Kèm Biên bản Kiểm phiếu)

Ngày đăng tin 27-06-2019

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày 27/06/2019, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Công ty kính gửi Quý cổ đông toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Dowload Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Download: Biên Bản Kiếm Phiếu.

Các bản tin khác :