Trang chủ » Tin cổ đông

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018

Ngày đăng tin: 18-04-2019

Công ty cổ phần môi trường đô thị công bố Báo cáo thường niên năm 2018 (Đính kèm).
Lưu ý: Nội dung báo cáo thường niên năm 2018 sẽ được được đăng tải và cập nhật các sửa đổi, bổ sung (nếu có) cho tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Các bản tin khác :