Trang chủ » Tin cổ đông

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ
1. Võ Minh Đức - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc
2. Võ Thị Huỳnh Trang - Phó Tổng Giám đốc
3. Lê Thị Kim Nguyệt - vợ Chủ tịch Hội đồng quản trị (Phạm Thanh Phúc)
4. Hoàng Thị Ngọc Hiếu - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
5. Nguyễn Đăng Huy - Phó Tổng Giám đốc
6. Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT./.

Các bản tin khác :