Hoạt động công ty

Khen thưởng "Gương người tốt, việc tốt".

Ngày 16/11/2022, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng quyết định khen thưởng "Gương người tốt, việc tốt" đối với bà Phạm Thị Lan - Công nhân quét vệ sinh đường phố thuộc Xí nghiệp Môi trường Hải Châu.