Trang chủ » Văn bản

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng gửi đến Quý cổ đông Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức vào ngày 29/6/2016 vừa qua.

Biên bản Đại hội

Nghị quyết Đại hội 

Các văn bản khác :