Trang chủ » Tin cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Kèm hồ sơ liên quan)

Ngày đăng tin: 08/6/2022
Cập nhật: 25/6/2022 (lần 2); 14/6/2022 (lần 1)

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Kèm hồ sơ liên quan)

 

Ngày  08 tháng 6 năm 2022, Hội đồng quản trị có Giấy mời số 22/GM-HĐQT về việc mời HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022 với nội dung như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông thường năm 2022, nội dung như sau:

1. Thời gian 07 30, thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị  Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng hoặc ủy quyền đại diện theo quy định (theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 01/06/2022).

4. Chương trình, Nội dung, tài liệu của Đại hội: đính kèm theo thư mời và đồng thời được cập nhật liên tục tại website Công ty

5. Thủ tục tham dự đại hội:

 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau:

+ Thư mời họp để BTC thu và lưu hồ sơ kiểm tra tư cách cổ đông;

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

Lưu ý:

Mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty: Mẫu Giấy xác nhậnMẫu giấy ủy quyền

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác;

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền đề nghị gửi trước 16h00 ngày 25 tháng 6 năm 2022 (qua bưu điện hoặc số fax).

6. Mọi chi tiết liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236-3622007. Fax: 0236-3642423.

- Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận tại Đại hội sẽ được cập nhật liên tục tại Website: http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html.

Trân trọng kính mời!


Đính kèm:  Giấy mời 22/GM-HĐQT 

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

- Dự thảo Quy chế quản trị

- Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT

Dự thảo Quy chế hoạt động của BKS

- Quy chế Đại hội cổ đông thường niên 2022

- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Cập nhật 25/6/2022)

Tờ trình về việc trích lập các quỹ, phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2021 (Cập nhật 25/6/2022)

Báo cáo về mức tiền lương, thù lao, thưởng năm 2021 và mức tiền lương kế hoạch năm 2022 của  HĐQT và BKS (Cập nhật 25/6/2022)

- Tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát (Cập nhật 25/6/2022)

- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2022 (cập nhật 25/6/2022)

- Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (cập nhật 25/6/2022)

- Đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (cập nhật 25/6/2022)

- Thông tin ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025 (cập nhật 25/6/2022)

- Báo cáo của HĐQT năm 2021 và KH năm 2022 (cập nhật 25/6/2022)

- Báo cáo giám sát của BKS năm 2021 (cập nhật 25/6/2022)

- Báo cáo kết quả hoạt độn sản xuất, kinh doanh năm 2021và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 (cập nhật 25/6/2022)Tài liệu sẽ được liên tục cập nhật bổ sung, điều chỉnh và đăng tải  trên Website của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Các bản tin khác :