Trang chủ » Tin cổ đông

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng (Kèm hồ sơ liên quan)

Ngày đăng tin: 05/4/2021

Ngày cập nhật: 15/4/2021

Ngày  05 tháng 4 năm 2021, Hội đồng quản trị có Giấy mời số 16/GM-HĐQT về việc mời HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021 với nội dung như sau:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng kính mời Quý vị cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, nội dung như sau:

1. Thời gian 07 30, Thứ Ba, ngày 27 tháng 4 năm 2021.

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị  Đà Nẵng. Địa chỉ: Số 471 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

Các Cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng hoặc ủy quyền đại diện theo quy định (theo danh sách Cổ đông chốt đến ngày 23/3/2021).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo của HĐQT về Tổng kết nhiệm kỳ 2015 -2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2021 -2025;

- Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2020;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về quy mô đầu tư nâng cấp khu xử lý chất thải nguy hại tại bãi rác Khánh Sơn;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về bổ sung ngành nghề kinh doanh Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan;

- Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết họp ĐHĐCĐ bất thường 2021;

- Quy chế đề cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;

- Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025;

5. Thủ tục tham dự đại hội:

 - Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo các giấy tờ sau:

+ Thư mời họp để BTC thu và lưu hồ sơ kiểm tra tư cách cổ đông;

+ Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;

+ Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự).

Lưu ý:

Mẫu Giấy xác nhận, Giấy ủy quyền lấy tại Website Công ty;

- Người được ủy quyền không được ủy quyền cho người khác;

- Giấy xác nhận tham dự Đại hội, giấy ủy quyền đề nghị gửi trước ngày 16 tháng 4 năm 2021 (qua bưu điện hoặc số fax).

6. Mọi chi tiết liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

- Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Địa chỉ: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: 0236-3622007. Fax: 0236-3642423.

- Chi tiết nội dung, chương trình, tài liệu thảo luận tại Đại hội sẽ được cập nhật liên tục tại Website: http://moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html.

Trân trọng kính mời!


Đính kèm:  Giấy mời 16/GM-HĐQTChương trình Đại Hội đồng cổ đông bất thường năm 2021


Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (Tài liệu sẽ được liên tục cập nhật bổ sung, điều chỉnh và đăng tải  trên Website của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng. Để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

- Báo cáo của HĐQT về Tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 (BC số 15/BC-HĐQT ngày 02/4/2021)

- Báo cáo của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 (BC số 168/MTĐT-BKS ngày 02/4/2021)

- Dự thảo Quy chế làm việc và thể lệ biểu quyết họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021.

- Dự thảo Quy chế đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2025.

- Dự thảo Tờ trình về việc phê duyệt Dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng Khu xử lý chất thải nguy hại Khánh Sơn

- Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS của cổ đông chiến lược
- Đơn đề cử thành viên HĐQT/BKS của Người đại diện vốn nhà nước
* Sơ yếu lý lịch của các ứng viên:
- Ứng viên HĐQT 1; Ứng viên HĐQT 2, Ứng viên HĐQT 3, Ứng viên HĐQT 4, Ứng viên HĐQT 5
- Ứng viên BKS 1; Ứng viên BKS 2

 Các biểu mẫu:

Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;

Các bản tin khác :