Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016

Ngày 26/9/2017, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có thông báo số 540/TB-MTĐT gửi đến cổ đông Công ty về việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2016
Nội dung thông báo nêu:
Ngày 28/6/2017, Công ty nhận được công văn số 4825/UBND-STC ngày 28/6/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng về việc nội dung họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Trong đó nêu rõ: “Việc phân phối lợi nhuận năm 2016 được thực hiện khi có kết luận của Kiểm toán nhà nước; người đại diện vốn nhà nước có trách nhiệm kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố xem xét và tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của tất cả các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty”.

Thực hiện Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 theo đúng quy định vào ngày 29/6/2017.

Theo Nghị quyết số 342/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung: “Thống nhất tạm thời chưa thông qua Báo cáo tài chính  2016 và Phương án phân phối lợi nhuận về trích lập các quỹ năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Sau khi có kết luận của Kiểm toán nhà nước, ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng và các Sở, ngành liên quan; Công ty sẽ tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường hoặc lấy ý kiến bằng văn bản của tất cả các cổ đông về hai nội dung nêu trên”

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, Công ty vẫn chưa nhận được kết luận kiểm toán của Kiểm toán nhà nước. Do đó, Công ty chưa thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để thông qua báo cáo tài chính năm 2016, làm cơ sở cho việc phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017.

Vậy, Công ty kính thông báo đến tất cả cổ đông được biết, sau khi nhận được kết luận của Kiểm toán nhà nước, Công ty sẽ thực hiện theo đúng nội dung chỉ đạo của UBND thành phố và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Trân trọng thông báo!
 

Các bản tin khác :