Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 (Thay cho Thông báo số 721/TB-MTĐT ngày 01/11/2018)

Ngày 06/11/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành thông báo số 732/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 là ngày 27/11/2018. Công ty dự kiến tổ chức Đại hội vào đầu tháng 12 năm 2018

Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội, Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Thông báo này thay thế cho Thông báo số 721/TB-MTĐT ngày 01/11/2018 của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo để quý Cổ đông được biết.

Trân trọng./.

Dowload thông báo số 732/TB-MTĐT

Các bản tin khác :