Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (Điều chỉnh)

Ngày 27/3/2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 169/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017. Thông báo này thay cho Thông báo số 158/TB-MTĐT ngày 22/3/2017

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại đội đồng cổ đông là ngày 11/4/2017 (ngày cũ là 05/4/2017). Dự kiến ngày 27/4/2017 Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

Thời gian, địa điểm tổ chức và nội dung họp Đại hội, Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo để quý Cổ đông được biết.

Thông báo này thay cho Thông báo số 158/TB-MTĐT ngày 22/3/2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.

Trân trọng./.

Dowload Thông báo 169/TB-MTĐT 

Các bản tin khác :