Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày 01/11/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng ban hành Thông báo số 720/TB-MTĐT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Theo nội dung Thông báo số 720/TB-MTĐT ngày 01/11/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo đến quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty nhằm mục đích tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 10/11/2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến ngày 15/11/2018.

Công ty kính thông báo đến Quý cổ đông được biết.

Trân trọng./. 

Dowload File Thông báo

Các bản tin khác :