Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 cho cổ đông

Ngày 28/6/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 cho cổ đông


Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Mã chứng khoán: DNE

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông                           

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu             

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 13/7/2018

1. Lý do và mục đích

Chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017 bằng tiền cho cổ đông Công ty.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:

          + Năm 2016: 10%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

          + Năm 2017: 8,04%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 804 đồng)

- Ngày thanh toán: bắt đầu từ ngày 15/8/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Công ty thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt tại Công ty hoặc chuyển khoản theo tài khoản cổ đông cung cấp.

Dowload file công bố thông tin 

Các bản tin khác :