Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính thông báo đến Quý Cổ đông Công ty về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. 


                      Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty:

1. Thời gian họp:    Bắt đầu từ 7h00 ngày 29 tháng 6 năm 2017 (thứ Năm)

2. Địa điểm:            Hội trường tầng 3, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

                              471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

3. Nội dung chính Đại hội:
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

 - Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016;

 - Quyết toán thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2016 và Đề xuất mức thù lao và tiền lương HĐQT, BKS năm 2017;

 - Chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017;

 - Các nội dung liên quan khác. 

 4. Điều kiện tham dự:  Các cổ đông của Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng hoặc ủy quyền đại diện của mình hợp lệ theo quy định của Điều lệ Công ty, tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 11/4/2017.

 5. Xác nhận tham dự: Do số lượng cổ đông lớn, để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông gửi trực tiếp giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự (theo mẫu gửi kèm) đến Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng trước ngày 25/06/2017 (Chủ Nhật).

 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):
     - Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu.
     - Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự.

 7. Các tài liệu liên quan đến Đại hội và các mẫu Giấy xác nhận, Ủy quyền tham dự được đăng trên website của Công ty tại địa chỉ: www.moitruongdothidanang.com.vn/news/index/tin-co-dong-1.html

 8. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:
     Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng
     Số 471 Núi Thành, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng
     Điện thoại: 02363 622007.  Email: ctmtdt@danang.gov.vn

Trân trọng./.

                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

                                                                                                      (Đã ký)

                                                                                            Nguyễn Thanh Hùng

Dowload file Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 

Bộ tài liệu Đại hội gửi kèm (Tài liệu được thường xuyên cập nhật. Để xem nội dung, xin vui lòng click vào tên văn bản):

 1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

 2. Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

 3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;

 4. Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017;

 5. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc năm 2016;

 6. Tờ trình quyết toán thù lao và tiền lương cho HĐQT, BKS năm 2016 và Đề xuất mức thù lao và tiền lương HĐQT, BKS năm 2017; và Phụ lục

 7. Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính năm 2017;

 8. Tờ trình về việc tạm thời chưa thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 và Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

 9. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016;

 10. Các biểu mẫu:

           - Mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

           - Mẫu Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; 

Các bản tin khác :