Trang chủ » Tin cổ đông

Thông báo điều chỉnh loại chứng khoán của người sở hữu chứng khoán

Ngày 07/12/2018, Công ty nhận được công văn số 15679/VSD-ĐK ngày 05/12/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, thông báo đã thực hiện điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do đối với 13.200 cổ phiếu DNE của 22 cổ đông theo đề nghị của Công ty tại công văn 786/MTĐT-TCHC.

Ngày đăng tin: 25-12-2018

Theo đó, các cổ đông có tên trong công văn kèm theo, đã được điều chỉnh loại chứng khoán từ chuyển nhượng có điều kiện sang chuyển nhượng tự do.
Cụ thể danh sách 22 cổ đông tại công văn 786/MTĐT-TCHC ngày 30/11/2018 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng kính báo cho quý cổ đông được biết./.


Các bản tin khác :