Trang chủ » Tin cổ đông

Nghị quyết của Hội đồng quản trị về chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017

Ngày 26/6/2018, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 381.NQ-HĐQT về chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017

Theo đó, HĐQT đã thống nhất thông qua Phương án chi trả cổ tức năm 2016, năm 2017. Cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

- Mã cổ phiếu: DNE

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản

- Tỷ lệ thanh toán:

          + Năm 2016: 10%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

          + Năm 2017: 8,04%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 804 đồng)

- Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: ngày 13/7/2018

- Thời gian nhận cổ tức: bắt đầu từ ngày 15/8/2018.

Dowload file công bố thông tin. 

Các bản tin khác :