Trang chủ » Tin cổ đông

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty về điều chỉnh số liệu tài chính năm 2016 theo Kết luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực III

Ngày 01/12/2017, HĐQT Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ban hành Nghị quyết số 660/NQ-HĐQT thống nhất triển khai thực hiện kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực III tại Công ty về tài chính năm 2016

Theo đó, HĐQT yêu cầu TGĐ Công ty chỉ đạo thực hiện điều chỉnh doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán, báo cáo tài chính, kê khai điều chỉnh thuế các lại trên cơ sở các tồn tại Đoàn Kiểm toán Nhà nước đã nêu tại kết quả báo cáo kiểm toán cho phù hợp theo đúng Luật Kế toán, Luật thuế và quản lý thuế hiện hành.
Hoàn thành và báo cáo HĐQT trước ngày 15/12/2017.

Nội dung chi tiết công bố thông tin TẠI ĐÂY

Các bản tin khác :