Trang chủ » Tin cổ đông

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

ông ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
 
Ngày đăng tin: 27-03-2019Ngày 27/3/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có Thông báo số 190/TB-MTĐT gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng.

Mã chứng khoán: DNE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sàn giao dịch: UPCoM.

Ngày đăng ký cuối cùng : 09/4/2019.

Đính kèm: Thông báo số 190/TB-MTĐT 

Các bản tin khác :