Trang chủ » Tin cổ đông

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông

Ngày đăng tin: 15-07-2019

Ngày 15 tháng 7 năm 2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có thông báo số 467/MTĐT-TCHC công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 cho cổ đông, cụ thể như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng.

Mã chứng khoán: DNE.

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu.                      

Sàn giao dịch: UPCOM.

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/7/2019.

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông Công ty.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 11%/cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu nhận được 1.100 đồng).

- Ngày thanh toán: 28/8/2019.

- Địa điểm thực hiện:

                   + Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

                   + Đối với cổ đông chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty, số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ 28/8/2019.

Download Thông báo 467/MTĐT-TCHC

Các bản tin khác :