Trang chủ » Tin cổ đông

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng gửi VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng tin: 23-03-2020
Ngày 23 tháng 03 năm 2020, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có Thông báo số 184/TB-MTĐT gửi VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
Chi tiết đính kèm.

Các bản tin khác :