Trang chủ » Tin cổ đông

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng gửi VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày 02-03-2021
Ngày 02 tháng 3 năm 20210, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng có Thông báo số 118/TB-MTĐT  gửi VSD thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2020-2025.
Chi tiết đính kèm.

Các bản tin khác :