Trang chủ » Tin cổ đông

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính của 03 tháng cuối năm 2015, năm 2016, năm 2017 và năm 2018

Ngày đăng tin: 26-03-2020
Ngày 26 tháng 3 năm 2020, Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng có Công văn số 199/MTĐT-KTTV gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính của 03 tháng cuối năm 2015, năm 2016, năm 2017 và năm 2018.
 File chi tiết đính kèm.

Các bản tin khác :