Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin về miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng thông báo thay đổi nhân sự và Công bố thông tin về miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty

Ngày đăng tin: 10-12-2018

Sáng ngày 10/12/2018, sau khi họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 kết thúc, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ra thông báo về thay đổi nhân sự và Công bố thông tin về miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty. Cụ thể:

1. Thông báo thay đổi nhân sự: 808/TB-MTĐT ngày 10/12/2018
2. Công bố thông tin Công bố thông tin về miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty: 809/MTĐT-TCHC ngày 10/12/2018

Các bản tin khác :