Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC

Ngày 26/6/2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC với phạm vi bao gồm:

- Soát xét báo cáo tài chính cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/6/2018;

- Kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018.

Dowload file công bố thông tin 

Các bản tin khác :