Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2018

Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2018
Ngày 01/11/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết số 718/NQ-HĐQT về cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 31/10/2018. Chi tiết nội dung Nghị quyết, Quý cổ đông vui lòng xem file đính kèm.

File Nghị quyết số 718/NQ-HĐQT

Các bản tin khác :