Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính 2016

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin kết quả điều chỉnh hồi tố báo cáo tài chính 2016
Theo Công văn số 136/MTĐT-TCHC ngày 20/3/2018: Ngày 19/3/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng nhận được kết quả kiểm toán của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt – Chi nhánh Đà Nẵng. Theo đó, Công ty đã quyết định điều chỉnh hồi tố Báo cáo tài chính của năm 2016. Điều chỉnh hồi tố ảnh hưởng đến số liệu đầu năm trên Bảng cân đối kế toán và số liệu năm trước trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

Chi tiết điều chỉnh hồi tố được đề cập trong file đính kèm.

Trân trọng./.

Dowload Công văn 136/MTĐT-TCHC 

Các bản tin khác :