Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin: Điều chỉnh Quy chế Quản trị nội bộ Công ty

Ngày 13/6/2018 Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về Điều chỉnh Quy chế Quản trị nội bộ Công ty

Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng được sửa đổi và thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 346/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2018.

Dowload:

1. File Công bố thông tin

2. Quy chế Quản trị nội bộ Công ty (Được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12/6/2018)

Các bản tin khác :