Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin: Điều chỉnh Điều lệ Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Ngày 13/6/2018, Công ty CP Môi trường Đô thị Đà Nẵng công bố thông tin về Điều chỉnh Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng được sửa đổi và thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 346/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/6/2018.

Dowload:

1. File Công bố thông tin

2. Điều lệ Công ty (Được Đại hội đồng cổ đôngthông qua ngày 12/6/2018)

Các bản tin khác :