Trang chủ » Tin cổ đông

Công bố thông tin Biên bản Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Biên bản Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng

Ngày đăng tin: 10-12-2018

Sáng ngày 10/12/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Đà Nẵng đã tiến hành phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018, và đã thống nhất thông qua Biên bản Đại hội. Chi tiết Quý cổ động xem tại đây

Các bản tin khác :