Trang chủ » Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017


Cổ đông làm thủ tục tham dự Đại hội
Các đại biểu cùng 97 cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Ông Lê Thành Phúc - Trưởng phòng TCHC, Ban Thư ký Đại hội báo cáo Quy chế làm việc và chương trình làm việc Đại hội
Cổ đông biểu quyết thông qua Quy chế và chương trình làm việc Đại hội
Ông Đỗ Văn Tài - Kế toán trưởng,Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội
Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động của của HĐQT năm 2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ quản trị năm 2017
Cổ đông tham dự Đại hội nghe báo cáo của HĐQT
Ông Nguyễn Văn Tuấn - Thành viên HĐQT, đại diện cổ đông chiến lược tham gia phát biểu góp ý tại Đại hội
Cổ đông phát biểu tại Đại hội
Thảo luận về các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội
Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT và TGĐ Công ty năm 2016
Bà Võ Thị Huỳnh Trang - Thành viên Ban Kiểm soát trả lời kiến nghị của cổ đông về hoạt động của Ban Kiểm soát
Ông Nguyễn Thanh Hùng - Chủ tịch HĐQT phát biểu tại Hội nghị
Cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo của HĐQT và Ban Kiểm soát
Bà Trương Thị Minh Tuệ - Trưởng Ban Kiểm soát giải trình ý kiến của Cổ đông
Ông Đặng Đức Vũ - Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty trình bày nội dung một số Tờ trình tại Đại hội
Đoàn Chủ tịch điều hành phần thảo luận của cổ đông
Cổ đông bổ phiếu biểu quyết một số Tờ trình được trình bày tại Đại hội
Tổ kiểm phiếu kiểm tra phiếu biểu quyết của cổ đông
Đại hội thảo luận về Biên bản Đại hội
Cổ đông tham gia phát biểu tại Đại hội
Cổ đông biểu quyết thông qua biên bản Đại hội